Home

Datum: 14.08.2020 16:17:18

Odra kod Selca


Izvorište rijeke Odre nije točno definirano. Prije melioracijskih zahvata izvorištem se smatrala rijeka Lomnica, koja izvire na istočnim obroncima Plješivice na nadmorskoj visini od 240 m. No melioracijski i protupoplavni zahvati značajno su izmjenili tok rijeke Lomnica te se ona sada ulijeva u odteretni kanal Sava-Odra kod sela Mraclin. Kanal Sava-Odra konačno utječe u rijeku Odru u blizini sela Veleševec.
Danas se izvorištem rijeke smatra područje između Donjeg Podotčja i Čičke Poljane gdje se spaja više lokalnih potoka: Kosnica, Ribnica i Siget. Ti su potoci neaktivni tijekom sušnih razdoblja pa je i količina vode u rijeci tada znatno manja. Sam tok rijeke Odre prekinut je odteretnim kanalom Sava-Odra već na šestom kilometru od mjesta njenog nastanka. Njene se vode u Čičkoj Poljani, kod sifona Odra, skreću u melioracijski kanal a djelomično se propuštaju u kanal. Sam kanal spaja se s odteretnim kanalom Sava-Odra kod mjesta Veleševec. Južno od odteretnog kanala tok rijeke je gotovo netaknut.
U blizini Kazneno-popravnog zavoda Turopolje eksploatira se šljunak što je dovelo do stvaranja umjetnih jezera. Rijeka nakon toga ulazi u šume Turopoljskog luga i osim ušća odteretnog kanala njenih 38 km toka su ostali netaknuti. Kako je visinska razlika između izvorišta rijeke i njenog ušća manja od 3 m, rijeka je sklona izlijevanju iz svog korita. Na putu od Čičke Poljane do ušća, rijeka prima nekoliko pritoka s desne strane, od kojih su najznačiji potoci Buna i Lekenik, koji izviru u Vukomeričkim goricama.

Izvor: Wikipedija


E mail

Komentiraj

Ispis
Komentara(0)